Hlavná stránka

Naša mediačná kancelária ponúka služby mediátora, ktorého cieľom je predovšetkým snaha umožniť všetkým osobám alternatívne riešiť ich vzájomné spory, a to mimosúdnym postupom, ktorý je rýchly, kultivovaný a nekonfliktný.

Veľkou výhodou našej kancelárie je úplne právnické vzdelanie JUDr. Ing. PhDr. Róberta Toporcera, ktoré umožňuje kvalifikovane a kompetentne riešiť spory zo širokej škály okruhov konfliktov.

Mediátor  pri výkone svojej činnosti postupuje v zmysle zákona č.420/2004 Z.z o mediácii a ostatných právnych predpisov platných v SR.

Čo znamená pojem „ mediácia v netrestných veciach“?

Mediáciou sa rozumie postup pri riešení sporov za účasti jedného, alebo viacerých mediátorov, ktorí podporujú komunikáciu medzi osobami na konflikte zúčastnenými tak, aby im pomohli dosiahnuť vyriešenie ich konfliktu uzavretím mediačnej dohody. Mediácia je teda proces, v ktorom tretia, neutrálna, osoba (mediátor) napomáha stranám sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie, bez toho aby spor rozhodovala, alebo nariaďovala podobu výsledného riešenia.

Mediátor je nestrannou a na stranách nezávislou osobou.

Veľmi podstatným znakom mediácie je samotné postavenie mediátora, ktorý nie je ani sudcom ani rozhodcom. Mediátor je od strán sporu celkom nezávislou osobou, ktorá aktívne vedie rozhádané strany k vyriešeniu ich konfliktu, a to spôsobom, ktorý si strany sporu sami zvolia. V prípade akýchkoľvek pochybností o nezávislosti mediátora, je mediátor povinný mediáciu odmietnuť alebo mediačný proces, pokiaľ už začal, ukončiť.

Mediátor je striktne viazaný mlčanlivosťou a nie je, s drobnými výnimkami, oprávnený v sporoch, na ktorých riešení sa zúčastnil ako mediátor, poskytovať akékoľvek svedecké výpovede, či poskytovať akékoľvek informácie iným osobám, ako stranám sporu.
Úloha mediátora v procese riešenia sporu spočíva predovšetkým v sprostredkovaní komunikácie medzi stranami. Mediátor spravidla nenavrhuje vlastné riešenie konfliktu, pokiaľ si to daný konkrétny prípad nevyžaduje. Mediátor môže navrhnúť možné riešenia a je celkom na vôli strán, či sa niektorým z navrhnutých spôsobov riešenia konfliktu budú inšpirovať, alebo nie.

Výhody riešenia sporov formou mediácie,

spočívajú v úspore času, a to predovšetkým v porovnaní s časovo náročným súdnym pojednávaním a samozrejme v úspore finančných prostriedkov vo vzťahu k výške nákladov pri súdnych pojednávaniach. V mnohých prípadoch je odmena mediátora niekoľkonásobne nižšia ako súdne výdavky. Taktiež po začatí mediácie prestávajú plynúť lehoty, takisto ako je to po podaní návrhu na príslušnom súde.

Nedá sa opomenúť skutočnosť, že pokiaľ sa strany sporu na riešení ich problému dohodnú dobrovoľne a uzatvoria v tomto zmysle mediačnú dohodu, dá sa predpokladať, že aj následne svoje povinnosti podľa uzatvorenej mediačnej dohody splnia dobrovoľne.

Výhodou mediácie je aj to, že sa v jej priebehu môžu sporiace sa strany kedykoľvek rozhodnúť, že mediáciu nedokončia alebo že budú pokračovať v riešení situácie na súde. Mediácia môže súdnemu sporu predchádzať, prebiehať paralelne s ním, alebo nasledovať po ňom.

Konečné vyriešenie sporov formou mediácie ponecháva stranám možnosť zachovania relatívne dobrých vzťahov do budúcna. Pokiaľ sa raz stranám podarí vyriešiť spor formou dohody v rámci mediácie, je možné i do budúcna predpokladať snahu riešiť problémy aktívne s dôrazom na minimalizáciu a elimináciu konfliktov. Mediácia tak napomáha budovať dlhodobé funkčné vzťahy.

Mediácia sa dá použiť na vyriešenie akejkoľvek situácie, či už občianskeho (vyporiadanie BSM), obchodného (dodávateľsko-odberateľské vzťahy, úvery), pracovnoprávneho (zamestnanec-zamestnávateľ), alebo rodinného charakteru. Účastníkmi mediácie môžu byť ako fyzické tak aj právnické osoby. Mediácia nevylučuje, aby ktorákoľvek zo strán bola zastúpená zástupcom, aj s právnickým vzdelaním.

Naša kancelária sa nezaoberá spormi zo spotrebiteľských zmlúv.

Mediáciu v našej kancelárii je možné viesť výhradne v slovenskom jazyku

Mediácia sa v zmysle zákona č.420/2004 končí:

a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,

b) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,

c) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,

d) dňom, kedy mediátor odmietol k  dohode, ktorá je výsledkom mediáciepripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,

e) dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo

f) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená.,

g) dňom, kedy účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,

h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po uplynutí ktorej mediácia skončí,

i) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *