Cenník medácií

C e n n í k    m e d i á c i í

Mediácia v občianskych sporoch ( susedské a rodinné spory, manželské a partnerské spory, spory o výchovu a zverenie detí do starostlivosti rodičov na čas po rozvode manželstva, dohody o vyporiadaní BSM, komunitné spory), pracovné spory ( spory vznikajúce zo vzťahov zamestnanec- zamestnávateľ, zamestnanci navzájom, zamestnanci- odborové organizácie).

nemajetkové občianske spory:                                                    40,-€ / hodina
majetkové občianske spory:
do 1 660€, alebo ak hodnota predmetu madiácie nie je známa                     40,-€ / hodina

Viac ako 1 661€                                                                              70,-€ / hodina
od 3 320,-€       –      6 640,-€                  5% z hodnoty
od 6 641,-€       –     16 600,-€                 4% z hodnoty
od 16 601,-€     –     33 200,-€                3% z hodnoty
od 33 201,-€     –     66 400,-€               2% z hodnoty
viac ako 66 401,-€                                1% z hodnoty

(uvedené ceny sa týkajú taktiež predmediačných a informatívnych  stretnutí)

Medácia v súkromnom podnikateľskom sektore /fyzické a právnické osoby/:
Fyzické osoby – podnikatelia             70,- €/ hodina
Právnické osoby – podnikatelia        130,-€/ hodina
(uvedené ceny sa týkajú taktiež predmediačných a informatívnych  stretnutí)
Mediácia v obchodných sporoch (spory medzi podnikateľmi navzájom, spory podnikateľ – odberateľ),
spory v rámci obchodných spoločnosti (osobné a kapitálove spol.).
Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
od 3 320,-€       –      6 640,-€                  10% z hodnoty
od 6 641,-€       –     16 600,-€                 7% z hodnoty
od 16 601,-€     –     33 200,-€                5% z hodnoty
od 33 201,-€     –     66 400,-€               3% z hodnoty
viac ako 66 401,-€                                 2% z hodnoty

Mediácia v štátnom sektore ( štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenia, štátne školstvo, rôzne štátne inštitúcie), pracovno-právne spory v tomto sektore.

nemajetkové spory:                                                   50,-€ / hodina
majetkové spory v štátnom sektore:
do 3 320,-€, alebo ak hodnota predmetu madiácie nie je známa               50,-€ / hodina
od 3 321,-€       –    6 640,-€                                                        10% z hodnoty
od 6 641,-€    –    16 600,-€                                                           7% z hodnoty
od 16 601,-€  –  33 200,-€                                                             5% z hodnoty
od 33 201,-€  –  66 400,-€                                                             3% z hodnoty
viac ako 66 401,-€                                                                         2% z hodnoty

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3 sa cena 1hodiny mediačného konania určuje
ako ½ súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

  • Ceny sú vrátane DPH.
  • Uvádzané hodinové sadzby sa účtujú za každú začatú hodinu mediačného konania.
  • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie v zmysle §4 ods.3 zák.č.420/2004 Z.z a v tejto cene nie sú zahrnuté ďalšie náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, tieto náklady účtuje mediátor osobitne.
  • Akceptácia odmeny mediátora stranami mediácie, nastáva zásadne písomnou formou (dohoda aj elktronoicky), alebo zápisom pred začatím mediačného konania do knihy mediácií.

V majetkových sporoch vznikajúcich z cenných papierov, pokiaľ hodnota sporu nie je zrejmá, sa určí hodnota sporu z menovitej hodnoty cenných papierov, alebo podľa kurzu cenného papiera, ak tento prevyšuje menovitú hodnotu cenného papiera a jeho výška je objektívne zistiteľná z verejne dostupných zdrojov.
Mediátor si vyhradzuje právo zmeny ceny služieb mediácie uvedenej v cenníku a je povinný o cenách, akceptáciou cien uvedených v cenníku, alebo stanovením ceny dohodou s účastníkmi mediácie, uzavrieť písomnú dohodu pred začatím med.konania.

  • cena predmediačného a informatívneho stretnutia za prítomnosti len jednej strany je 40,- €/hod. Uvedená cena zahŕňa: preštudovanie podkladov k prípadu, spisov a výzvu druhej sporovej strane. V prípade, že druhý účastník výzvu na mediáciu príjme, sa cena za mediáciu stanovuje podľa tohto cenníka.
  • cena za vyhotovenie záverečnej správy pri odmietnutí mediácie druhou sporovou stranou je 30,-€.
  • cena za spísanie dohody za uzatvorenie mediácie je 15,-€/ každý účastník mediácie.
  • cena za konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy je 40,-€ (fyzické osoby- nepodnikatelia) a 80,-€ ( právnické osoby a SZČO), za každú začatú hodinu.

Uvedené ceny sú vrátane DPH a sú „ odmenou mediátora“ za výkon mediácie, v zmysle §4 ods.3 zák.č.420/2004 Z.z a v tejto cene nie sú zahrnuté ďalšie náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, tieto náklady účtuje mediátor osobitne.

Cenu za náročnejšiu a dlhšie trvajúcu mediáciu je možné po dohode zúčastnených strán s mediátorom upraviť.

Cenník platný od 1.12.2019