O nás

JUDr. Ing. PhDr. Robert Toporcer

Po ukončení štúdia na gymnáziu J.F.Rimavského v Levoči v roku 1990, následným absolvovaním magisterského štúdia na právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré úspešne ukončil zložením štátnych záverečných skúšok z predmetov – občianske právo, obchodné právo, trestné právo a obhájením diplomovej práce na tému „ Trestnoprávna ochrana zdravia“, pokračoval v štúdiu práva a vykonaním rigoróznej skúšky, mu bol právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach udelený titul „ Doktor práv“ (JUDr.)
Doplňujúcim štúdiom na Vysokej škole z oblasti manažmentu, kde sa zameral predovšetkým na predmet súdne inžinierstvo, získal titul „Ing.“
Robert Toporcer je od roku 2014 mediátorom, zapísaným v zozname mediátorov, vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 1023.
Počas výkonu činnosti mediátora sa začal venovať etike v oblasti alternatívneho riešenia sporov. Zložením skúšky z predmetov – Teória a dejiny etiky a Aplikovaná etika, následným obhájením rigoróznej práce na tému „ Vybrané etické súvislosti mediácie“ mu bol priznaný titul Doktor filozofie (PhDr.)
V  rámci mimosúdneho riešenia sporov sa zameriava predovšetkým na oblasť občianskoprávnych sporov ( napr. dohody o vyporiadaní BSM po rozvode manželstva, susedské spory) a obchodnoprávnych sporov (napr. dohody o urovnaní).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *